Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-58: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-58.pdf, ZK-03-2020-58pr01.pdf , ZK-03-2020-58pr02.pdf , ZK-03-2020-58pr03.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-03-2020-58
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ zaměřeného ve dvou podprogramech na podporu zpracování projektových dokumentací cyklostezek a cyklotras (podprogram A s alokací 1 000 000 Kč) a podporu údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby komunikací v rámci prioritně páteřní sítě cykloturistických tras a cyklostezek (podprogram B s alokací 8 000 000 Kč).

Uzávěrka programu byla dne 13. 3. 2020 a doručeno bylo 31 žádostí s celkovou požadovanou podporou 13 162 351 Kč, přičemž alokace programu byla 9 000 000 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu nebyla vyřazena žádná žádost. V podprogramu A bylo hodnoceno 14 žádostí s požadovanou podporou 3 382 181 Kč, v podprogramu B pak 17 žádostí s požadovanou podporou 9 780 170 Kč. Vzhledem k převisu požadované podpory vůči alokaci v obou podprogramech proběhlo kompletní hodnocení žádostí tj. hodnocení základních i specifických kritérií.

Zasedání řídícího výboru programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR a v návaznosti na interní opatření KrÚ a doporučení ORR proběhlo distančně v období 27. 3. - 20. 4. 2020. Řídícím výborem byly 14 projektům navrženy dotace v plné výši požadované podpory, dalším 4 bylo z důvodu bodové shody navrženo poměrné krácení tak, aby byla využita celková alokace programu v maximální výši. 13 projektů nemohlo být podpořeno z důvodu převisu žádostí.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v návaznosti na usnesení řídícího výboru programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2020-58, př. 1 a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvy se dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 2. Dále pak navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2020-58, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0748/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" (ORJ 4000000009) činí 9 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz