Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-60: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina

ZK-03-2020-60.pdf, ZK-03-2020-60pr01.pdf , ZK-03-2020-60pr02.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-03-2020-60
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2020 se zaměřením na audiovizuální výchovu v Kraji Vysočina, včetně návrhu na provedení rozpočtového opatření.

Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátili zástupci DOC.DREAM services s.r.o. s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě (dále jen CDF) v roce 2020, viz materiál ZK-03-2020-60, př. 1. CDF v každodenním provozu nabízí různorodé vzdělávací lekce a cykly zaměřené na poznávání filmu, audiovizuálních médií a online prostředí pro základní a střední školy, pro seniory i širokou veřejnost v Kraji Vysočina. CDF provozuje také tematicky zaměřenou knihovnu a videotéku určenou pro samostudium a zájmové rozšiřování vědomostí z oblasti filmu, dokumentaristiky, současných světových událostí různých uměleckých disciplín. CDF sídlí v prostorách Kina Dukla, kde se nachází studijní zázemí nejen pro studenty, kteří projdou vzdělávacími programy, ale také pro širokou veřejnost se zájmem o studium médií a audiovize. CDF bylo otevřeno v roce 2014 a představuje v oboru filmové a audiovizuální výchovy jeden z nejpokročilejších programů v České republice, o čemž svědčí nejen stále větší zájem škol o nabízená témata vzdělávacích cyklů, či jednorázových setkání, ale také pozitivní hodnocení ze strany odborníků. Od svého vzniku rozšiřuje CDF svoji působnost po Kraji Vysočina a spolupracuje s řadou jihlavských i mimojihlavských škol a knihoven, dále pak s Vysočina Tourism, p.o. (spolupráce na projektu Vysočina Filmová), Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, p.o. nebo s Vysočina Education, se kterou v loňském roce uspořádalo seminář pro učitele zaměřený na možnosti využití vizuálních materiálů ve výchově studentů ke kritickému přístupu k mediálnímu obsahu.  CDF v roce 2019 spolupracovalo s 24 školami v Kraji Vysočina (viz materiál ZK-03-2020-60, př. 1), což je o 7 škol více než v roce předešlém.

Poskytnutá dotace bude využita na zajištění audiovizuální výchovy a dalších nových forem vzdělávání v Kraji Vysočina, především na koordinaci vzdělávacích aktivit a komunikaci se školami, pedagogy a studenty, na honoráře přednášejících a na technické zajištění provozu. Vzhledem k současné situaci a opatřením k zamezení šíření nemoci COVID-19 přechází CDF se svým programem do online prostoru, kde bude po dobu "koronavirové krize" poskytovat zájemcům své služby zdarma. Předpokládaný návrat do normálního režimu (s fyzickým setkáním žáků a přednášejících) se předpokládá v září letošního roku.

Návrh řešení

Vzhledem k nutnosti hledání úspor souvisejících s řešením situace způsobené šířením nového koronaviru a s ohledem na fakt, že vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 nouzový stav, kdy se restriktivní opatření dotkla volného pohybu osob, vzdělávání atd. a s ohledem na vládou schválený plán postupného uvolňování těchto opatření, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci společnosti DOC.DREAM services s.r.o. ve výši 300 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina, dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2 a to i přes deklarovaný přesun aktivit CDF do prostředí internetu. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0753/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 3313 jsou schváleny finanční prostředky na podporu celoroční činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02963.0001.

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz