Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-61: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

ZK-03-2020-61.pdf, ZK-03-2020-61pr01.xlsx , ZK-03-2020-61pr02.doc , ZK-03-2020-61pr03.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-03-2020-61
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
Zpracoval I. Strnadová, V. Švarcová, J. Zadražilová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál obsahuje konečné výsledky hlasování veřejné ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019“, návrh na ocenění jednotlivých vítězných počinů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo vyhlášení 16. ročníku ankety Zlatá jeřabina. Cílem ankety je propagovat kulturní dění v našem regionu, upozornit na širokou žánrovou škálu kulturních akcí, které oslovují občany, a poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Zlatá jeřabina dokládá zájem veřejnosti o kulturu stejně jako obnovu kulturních památek v kraji.

Kategorie ankety: 1. Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.) a 2. Péče o kulturní dědictví (obnovy či oživení památek, příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví apod.).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyzval prostřednictvím webových stránek kraje, Zpravodaje, novin Kraj Vysočina, facebooku kraje a rozesláním e‑mailové zprávy zástupcům měst a obcí, turistickým informačním centrům, knihovnám, muzeím a galeriím na Vysočině a NNO Kraje Vysočina k nominaci kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl odbornou pracovní skupinou sestaven seznam dvaceti kulturních počinů z obou kategorií, který byl zveřejněn v tisku a na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2019 probíhalo od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020, a to elektronicky na internetových stránkách kraje a prostřednictvím originálních tištěných hlasovacích lístků uveřejněných v únorových novinách Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 4 445 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 2 072 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 2 373 hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii bude poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety ve stanoveném termínu 8. 6. 2020 bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci zrušeno. Předání ocenění proběhne na základě individuální domluvy s jednotlivými vítězi.

Na doporučení Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, usnesení č. 05/EH/2020/Kkcrvv, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu udělit čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 2. Udělení čestného uznání se osvědčuje diplomem a plaketou.

Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Region – Vysočina a portál PROPAMÁTKY.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 4. 2020 usnesením č. 0752/14/2020/RK vzala na vědomí konečné výsledky veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 1 a udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 2, rozhodla o poskytnutí finančního daru vítězným subjektům dle darovacích smluv, schválila rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a dále doporučila zastupitelstvu udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 3.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 3. Udělování cen kraje je podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vyhrazeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje. Udělení ceny kraje se osvědčuje diplomem a plaketou.

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním 16. ročníku ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0752/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na výdaje spojené se 16. ročníkem ankety Zlatá jeřabina.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje bere předložený materiál na vědomí.  

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02961

Odbor informatiky

Za OI z technického hlediska souhlasíme s navrženým usnesením.

Návrh usnesení rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 3;

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 8. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2020)
Termín 30. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz