Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-62: Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

ZK-03-2020-62.pdf, ZK-03-2020-62pr01.pdf , ZK-03-2020-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-03-2020-62
Název Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí individuální investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na podporu výstavby nové specifické infrastruktury pro terénní cyklistiku, tzv. pumptracku. Žádost o investiční dotaci ze dne 21. 4. 2020 včetně popisu, lokalizace a zdůvodnění záměru, jeho předpokládaného rozpočtu a doložení vlastnických vztahů je součástí tohoto materiálu jako ZK-03-2020-62, př. 1.

Poskytnutí dotace umožní žadateli realizovat výstavbu areálu určeného nejen pro kola (horská, BMX, freestyle), ale i koloběžky, skateboardy, příp. in-line. Popularita pumptracků, zejména u mládeže jako hlavní cílové skupiny, roste. Současně se jedná o areály volně přístupné veřejnosti, v asfaltovém provedení využitelné po většinu roku. Rozsahem se pak tento záměr aktuálně zařadí mezi největší pumptracky v celé ČR a současně svým konceptem dvou "zrcadlových" drah bude unikátní a umožní příp. i pořádání atraktivních závodů. Přímá návaznost na sousední skatepark pak možnosti využití areálu dále umocňuje. Žadatelem je v návrhu pamatováno i na oddělenou trať pro nejmenší a začátečníky. Potenciál využití je tedy pro všechny věkové a výkonnostní skupiny uživatelů. Předpokládaný harmonogram počítá se zahájením stavby v září 2020 a dokončením dle stavebních podmínek nejpozději v dubnu 2021.

Umístění trati do areálu Český mlýn dále zatraktivní tuto rozsáhlou a pestrou volnočasovou lokalitu v údolí řeky Jihlavy. Výhodou je zde existující napojení na páteřní cyklostezku, dostupné sociální zařízení, služby i parkování. Realizací záměru dojde nejen k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města a blízkého okolí, ale je zde dopad i do oblasti cestovního ruchu. Dlouhodobý projekt Jihlavy "Stříbrné údolí" je zaměřen na propojení významných turistických atraktivit jako Zoologická zahrada, Vodní ráj, Rodinné centrum Robinson nebo právě i Český mlýn. Cílem je tedy i zvýšení atraktivity Jihlavy jako destinace cestovního ruchu, která nabídne návštěvníkům nejen svoji historii a památky, ale také atraktivní volnočasovou a rekreační infrastrukturu ve vzájemně propojeném a synergicky fungujícím konceptu.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout žadateli dotaci ve výši 50 % tj. 1 650 000 Kč na krytí uznatelných nákladů souvisejících s realizací investiční akce "Pumptrack Český mlýn, Jihlava" dle materiálu ZK-03-2020-62, př. 2.

Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 dle prioritní osy A: Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního ruchu, opatření A1 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek s primárně rekreačním využitím. Podpora rozvoje dalších forem cyklistiky vč. terénní cyklistiky patří mezi doporučené aktivity.

Forma individuální dotace zde byla zvolena s ohledem na skutečnost, že systémová podpora terénní cyklistiky není na úrovni kraje nastavena. Program „Cyklodoprava a cykloturistika“ v rámci Fondu Vysočiny je zaměřen na podporu rozvoje a údržby standardní sítě cyklotras a cyklostezek. V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2020 byla mezi další možné požadavky OKPPCR v roce 2020 zahrnuta i případná podpora konkrétních předložených projektů v oblasti terénní cyklistiky.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá návrh rozpočtového opatření, které spočívá ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 650 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch o částku 1 650 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0754/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Jedná se o politické rozhodnutí. Je na zvážení, zda v období negativních dopadů do ekonomiky státu a snížení výnosů daňových příjmů kraje poskytovat dotace cizím subjektům.

Odbor ekonomický po projednání s Ing. Martinem Kuklou a správci rozpočtových kapitol připravil pro jednání rady kraje materiál na možné úspory ve výdajích rozpočtu kraje v souvislosti s očekávaným neplněním daňových příjmů kraje z důvodu probíhající pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV2.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 119 409 tis. Kč.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana s navrženou publicitou souhlasí.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02965.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-62, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 650 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz