Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-64: Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-03-2020-64.pdf, ZK-03-2020-64pr01.docx

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-03-2020-64
Název Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Bína, J. Kaňka, P. Pojerová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 2069/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" (dále také "projekt"). Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-48/2020 je uvedeno v materiálu ZK-03-2020-64, př. 1. Projekt byl předložen do výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022.

Projekt navazuje na pilotní projekty Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a umožňuje rozšířit používání ověřených nástrojů pro všechny příspěvkové organizace v sociální oblasti. Dílčí aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů i podporu transformace a deinstitucionalizace (zvýšení kvality pobytových služeb pomocí auditu ústavních prvků, vzdělávání zaměstnanců a asistenční podpory klientů) pobytových sociálních služeb. 

Celkový rozpočet projektu činí 25 201 925,43 Kč. 85% celkových způsobilých nákladů bude financováno z evropských fondů (21 421 636,61 Kč), 10% ze státního rozpočtu (2 520 192,54 Kč) a 5 % z rozpočtu kraje (1 260 096,28 Kč).

Návrh řešení

Z důvodu finančního zajištění realizace projektu žádáme o spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" ve výši 5 % celkových nákladů projektu z Fondu strategických rezerv v částce 1 260 096,28 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů nezbytně vynaložených na aktivity projektu dle rozpočtu, který je součástí materiálu ZK-03-2020-64, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0761/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 25,2 mil. Kč, předpokládá se spoluúčast kraje ve výši cca 1,26 mil. Kč. Finanční prostředky schválené na spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v maximální výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2022), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022)
Termín 30. 6. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz