Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-65: Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-03-2020-65.pdf, ZK-03-2020-65pr01.docx

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-03-2020-65
Název Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Šálková, E. Volavková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 2070/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" (dále také "projekt"). Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-46/2020 je uvedeno v materiálu ZK-03-2020-65, př. 1.

Projekt byl předložen do výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022.

Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s poruchami autistického spektra a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s poruchami autistického spektra.

Celkové způsobilé náklady projektu činí 11 455 250 Kč. Pro uvedený projekt byla stanovena spoluúčast kraje ve výši 5 % celkových nákladů projektu, která činí 572 762,50 Kč.

Návrh řešení

Z důvodu finančního zajištění realizace projektu žádáme o spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši 5 % celkových nákladů projektu z Fondu strategických rezerv v částce 572 762,50 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů nezbytně vynaložených na aktivity projektu dle rozpočtu, který je součástí materiálu ZK-03-2020-65, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0762/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor:

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 11,46 mil. Kč, předpokládá se spoluúčast kraje ve výši cca 573 tis. Kč. Finanční prostředky schválené na spolufinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši max. 572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2022), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022)
Termín 30. 6. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz