Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-66: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

ZK-03-2020-66.pdf, ZK-03-2020-66pr01.doc , ZK-03-2020-66pr02.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-03-2020-66
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
Zpracoval J. Bína, P. Pojerová, J. Přibilová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI byl zahájen k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválilo zastupitelstvo kraje. Na základě podstatné změny došlo v průběhu roku 2019 k prodloužení realizace projektu, navýšení rozpočtu a rozšíření zapojených služeb o intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb. 

V rámci projektu je dosud podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina a  tím je zajištěna udržitelnost těchto služeb po ukončení projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Sociální služby azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace jsou financovány z projektu v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Intervenční centrum je financováno z projektu od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence jsou z projektu financovány od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Díky navýšenému rozpočtu projektu a finančním možnostem, které vznikly tím, že žádosti o dotaci podané v projektu nečerpají maximální možné finanční částky, je možné vypsat třetí kolo dotačního řízení v uvedeném projektu. Pro toto kolo odbor sociálních věcí předkládá Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje, podle kterých bude možné financovat služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence z projektu do 31. 12. 2020.

Návrh řešení

Současné prostředky alokované na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI umožňují prodloužit financování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence do 31. 12. 2020, které bychom nemuseli financovat v tomto období z vnitrostátních peněz.

Podmínkou prodloužení financování služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence) od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 je vyhlášení dotačního programu na zastupitelstvu dne 12. 5. 2020. Příslušné zásady se vzorem žádosti o dotaci a příslušnými přílohami jsou navrženy v materiálu ZK-03-2020-66, př. 1 a podle nich podají poskytovatelé sociálních služeb žádosti do 26. 6. 2020 a na zastupitelstvu v září bude možné rozhodnout o poskytnutí dotace.

Přílohou uvedených zásad je vzor dodatku smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-66, př. 2

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0765/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-03-2020-66, př. 1 a ZK-03-2020-66, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz