Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-67: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-67.pdf, ZK-03-2020-67pr01.pdf , ZK-03-2020-67pr02.pdf , ZK-03-2020-67pr03.pdf , ZK-03-2020-67pr04.pdf , ZK-03-2020-67pr05.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-03-2020-67
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Hloušková, H. Koudelová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0566/07/2019/ZK vyhlásilo program UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 (dále jen „Program“). Celkový objem finančních prostředků Programu je 1 000 000 Kč. Do tohoto Programu bylo podáno celkem 18 žádostí, z nichž jedna byla vyřazena z hlediska administrativního nesouladu (není splněn požadavek minimálního podílu příjemce dotace v %). Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč uvedla podíl žadatele nižší (27,78 %) než minimální požadovaný podíl (30 %) uvedený v Programu. Členové řídícího výboru hodnotili 17 žádostí v celkové výši 1 526 921 Kč a navrhli  poskytnout dotaci 9 základním uměleckým školám v celkové výši 987 997 Kč. Zůstatek alokace je 12 003 Kč.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 1 a současně rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 2. Zároveň rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 3 z důvodu nízkého počtu bodů.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Zároveň rada kraje zastupitelstvo informuje o podpořených a nepodpořených subjektech z programu, které jsou obsaženy v přílohách ZK-03-2020-67, př. 4 a ZK-03-2020-67, př. 5, o kterých rada kraje finálně rozhodla v rámci své kompetence.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0561/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 (ORJ 3000000018) činí 1 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz