Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-68: Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

ZK-03-2020-68.pdf, ZK-03-2020-68pr01.xls

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-03-2020-68
Název Dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Zpracoval P. Hamáčková, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Účelem pokusného ověřování, které bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních, ale i přírodovědných předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura; a dále ověřit případné začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součást vzdělávání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Dotace je určena na úhradu nákladů škol přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě vícedenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování, a to včetně nákladů (služeb) souvisejících s jeho realizací. Školy mohou využít vzdělávací nabídky pouze od 22 vybraných paměťových institucí, jejichž výčet je uveden ve vyhlášení pokusného ověřování.

Rozhodnutím č. 7763-10/2019-35 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 857 500 Kč pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení uvedené v materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0558/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz