Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-69: Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

ZK-03-2020-69.pdf, ZK-03-2020-69pr01.xlsx

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-03-2020-69
Název Neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019.

Rozhodnutím MŠMT č. 518420, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020, které bylo vydáno 18. 3. 2020, byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 1 568 930 Kč.

V rámci rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 byla dotace přiznána 29 organizacím vykonávajícím činnost střední školy. 26 organizací je zřizováno Krajem Vysočina, 1 organizace je zřizována obcí a 2 organizace jsou soukromými středními školami. Seznam organizací včetně výše přidělené dotace je uveden v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.

Dotace je určena na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků škol (včetně zákonných odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

V přenesené působnosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva se dvěma soukromými školami podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 17 000 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-03-2020-69, př. 1;

Návrh řešení

OŠMS doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568 930 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.

Stanoviska rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 7. 4. 2020 a usnesením č. 0639/11/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz