Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-70: Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

ZK-03-2020-70.pdf, ZK-03-2020-70pr01.xlsx

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-03-2020-70
Název Dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší rozdělení finančních prostředků z dotačního a rozvojového programu MŠMT organizátorům okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.

MŠMT ČR vyhlásilo Rozvojový program MŠMT – Podpora okresních a krajských kol soutěží a  přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020, č. j. MSMT – 9 704/2019-5.

OŠMS požádal v rámci tohoto programu o finanční prostředky ve výši 2 983 000 Kč a rozhodnutím MŠMT č. 0007/9/SOU/2020 byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 2 983 000 Kč s účelovým určením pro zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.

V roce 2020 budou z těchto prostředků realizována okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT, a to organizacemi uvedenými v materiálu ZK-03-2020-70, př. 1. U příspěvkových organizací, které jsou zřizovány Krajem Vysočina, je výše dotace 250 600 Kč. U příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, je celková výše dotace 2 732 400 Kč.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2020-70, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.

Stanoviska rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 31. 3. 2020 a usnesením č. 0590/10/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2020-70, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz