Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-72: Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

ZK-03-2020-72.pdf, ZK-03-2020-72pr01.xlsx

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-03-2020-72
Název Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Zpracoval P. Hamáčková, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Účelem dotace je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí-cizinců a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v ročnících odpovídajících základnímu vzdělávání) mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí-cizinců a žáků-cizinců.

Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem-cizincům a žákům-cizincům, dále na zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb žáků-cizinců v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi a na zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem-cizincům a žákům-cizincům.

Rozhodnutím č. 7236-10/2020 budou kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2020 v celkové výši 404 054 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-03-2020-72, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách dle materiálu ZK-03-2020-72, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0758/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-72, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz