Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-73: Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

ZK-03-2020-73.pdf, ZK-03-2020-73pr01.pdf , ZK-03-2020-73pr02.pdf , ZK-03-2020-73pr03.pdf , ZK-03-2020-73pr04.xls

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-03-2020-73
Název Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší dotaci na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál ZK-03-2020-73, př. 1 a materiál ZK-03-2020-73, př. 2 jsou ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženy zastřešující sportovní organizace, které v rámci Kraje Vysočina zastupují více jak 38 000 členů z řad dětí a mládeže.

Členové Všesportovního kolegia požádali Kraj Vysočina o dotace na celoroční sportovní činnost svých členských organizací (viz materiál ZK-03-2020-73, př. 3).

Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 částka 4 000 000 Kč, v roce 2015 částka 6 718 568 Kč (včetně daru ve výši 2 718 568 Kč od ČOV), v roce 2016 částka 7 987 290 Kč (včetně daru ve výši 3 987 290 Kč od ČOV) a v letech 2017 a 2018 částka 4 000 000 Kč a v roce 2019 částka 4 200 000 Kč, která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2020 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 4 400 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 4 400 000 Kč. Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia Kraje Vysočina bude uvedená dotace rozdělena tak, že 400 000 Kč bude rozděleno fixně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývající část bude těmto organizacím rozdělena podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Podrobný rozpis včetně navrhovaných částek je v materiálu ZK-03-2020-73, př. 4. Dotace jsou evidovány v systému eDotace.

Dále OŠMS navrhuje uzavřít s jednotlivými organizacemi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0757/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 3.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz