Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-74: Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

ZK-03-2020-74.pdf, ZK-03-2020-74pr01.doc , ZK-03-2020-74pr02.doc , ZK-03-2020-74pr03.pdf , ZK-03-2020-74pr04.pdf , ZK-03-2020-74pr05.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-03-2020-74
Název Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval E. Sedmíková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší souhlas zřizovatele se zařazením projektového záměru do zásobníku akcí k budoucí realizaci.

V souladu s  Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 žádá krajská příspěvková organizace o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“. Jedná se o projekt „Učíme se venku“ (dále také Projekt) příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Karta projektového záměru „Učíme se venku“ se nachází v materiálu ZK-03-2020-74, př. 1. Cílem Projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která bude vyhovovat potřebám učení venku a zároveň bude respektovat principy blízké přírodě. Zahrada bude využívána celoročně a to nejen školou pro výuku a mimoškolní aktivity, ale i veřejností. Pobyt v přírodě umožní žákům propojit jejich teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Projekt bude realizován v rámci Národního programu Životní prostředí. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu bude hrazeno z Národního programu Životní prostředí, zbývajících 15 % bude pokryto z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Na předfinancování aktivit Projektu žádá příspěvková organizace o podporu formou zápůjčky ve výši 300 000 Kč z rozpočtu kraje. Žádost o zápůjčku se nachází v materiálu ZK-03-2020-74, př. 3, vyjádření zástupce vlastníka dotčeného pozemku v materiálu ZK-03-2020-74, př. 4 a cash flow projektu v materiálu ZK-03-2020-74, př. 5.

Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS doporučil radě kraje u Projektu rozhodnout o zařazení do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat Projekt. Poskytnutí zápůjčky bude řešeno samostatným materiálem. Podrobnější vyjádření OŠMS se nachází v materiálu ZK-03-2020-74, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0663/12/2020/RK rozhodla

o zařazení projektového záměru „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu RK-12-2020-19, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“;

doporučila

zastupitelstvu kraje schválit:

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor majetkový

Neutrální stanovisko. Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina jako zástupce vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 4346/1 v katastrálním území Moravské Budějovice, souhlasí s navrhovaným záměrem vybudování zahrady u Gymnázia v Moravských Budějovicích.

Odbor ekonomický

V případě schválení projektového záměru příspěvkové organizace poskytovatelem dotace bude třeba řešit závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky samostatným materiálem v orgánech kraje.  

Návrh usnesení schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)
Termín 30. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz