Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-78: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-78.pdf, ZK-03-2020-78pr01.pdf , ZK-03-2020-78pr02.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-03-2020-78
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Průža, L. Ryšavá, L. Svoboda
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci vyhlášeného programu „Územní plány 2020“ (dále též „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0069/01/2020/ZK. Program je určen na podporu zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. Ve Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněna částka 2 000 tis. Kč. Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude v administrativním souladu s výzvou.

V souladu se schválenou výzvou programu probíhal pro rok 2020 sběr žádostí v termínu od 16. 3. 2020 do 3. 4. 2020. V tomto termínu bylo doručeno 11 žádostí obcí, všechny žádosti jsou v  administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci dle obdržených žádostí jsou ve výši 1 416 719 Kč.

Návrh řešení

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhl radě kraje, aby doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci jednotlivým obcím v souhrnné výši 1 416 719 Kč dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-03-2020-78, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 2.

Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0787/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Územní plány 2020 (ORJ 7000000002) činí 2 000 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 2.
Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz