Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-79: FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

ZK-03-2020-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-03-2020-79
Název FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
Zpracoval I. Fryšová, J. Jež, P. Tlustoš, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na nastavení vhodných postupů při vyhodnocování a návazné administraci programů Fondu Vysočiny (dále i „FV“) a realizaci podpořených projektů z FV dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19.

V souvislosti s opatřeními na COVID-19 jsou primárně řešeny tyto okruhy:

 1. zasedání řídících výborů (dále i „ŘV“) u běžících soutěžních programů
 2. nemožnost realizace aktivit podpořených projekt
 3. nemožnost realizace průběžných veřejnosprávních kontrol

Níže je uvedený návrh postupu k těmto bodům tak, aby co nejvíce minimalizoval dopady na žadatele či příjemce podpory z FV a zároveň, aby tato problematika byla řešena jednotně v rámci systémových dotačních programů zařazených ve Fondu Vysočiny.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále i „ORR“) navrhuje u jednotlivých záležitostí postupovat takto: 

1. Zasedání ŘV uskutečnit pouze elektronicky na dálku (před vyhlášením stavu nouze v ČR ŘV probíhal vždy prezenčně v internetové učebně). Garanti programů po rozlosování projektů v eDotacích je následně rozdistribuují k hodnocení prostřednictvím pošty nebo je naskenují přímo do systému eDotace. Hodnotitelé následně vyhodnotí projekty, přičemž finální hlasování o  projektech navržených k podpoře proběhne formou per rollam. Garanti proškolí hodnotitele e-mailem či telefonicky dle obvyklé praxe před hodnocením projektů. Tento postup umožňuje metodická příručka pro garanty. 

 

2. Pokračovat v zaběhnuté praxí FV při prodlužování termínu realizace, tj., v případě, že žadatel měl relevantní důvod pro prodloužení realizace projektu a jeho žádost byla na krajský úřad doručena včas (tj. v době realizace projektu), došlo v orgánu kraje ke schválení dodatku ke smlouvě. Relevantní důvody spočívající v omezeních souvisejících s vyhlášením nouzového stavu doporučuje ORR aplikovat u jednotlivých typů projektů takto:

 

Investiční projekty (typicky projekty z programů Obnova venkova Vysočiny, Sportoviště, Stavby ve vodním hospodářství apod.): 

 • pokud nyní není možné z důvodů nákazy COVID-19 zrealizovat aktivitu projektu (např. opravit budovu) či pořídit (stroj, projektovou dokumentaci), lze po řádném odůvodnění uzavřít dodatek ke smlouvě, tj. příjemce si požádá o prodloužení projektu. Bude postačovat, pokud bude jeho žádost doručena na krajský úřad v poslední možný den stanovený pro realizaci projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace,
 • garant připraví materiál do orgánu kraje, který rozhodl o přidělení dotace (nutné si předtím vyžádat stanovisko ORR jakožto gestora FV). 

Jednorázové měkké projekty  (typicky projekty z programů Regionální kultura, Jednorázové akce, Zemědělské akce apod. – tyto programy podporují jednorázové akce v určitém období (ve většině programů po celý rok 2020):

 • příjemci mohou bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě aktivity projektu přesunout na pozdější období (např. z jara na podzim) po písemném informování garanta, vždy ale jen v časovém rozmezí daném výzvou. V uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace by měl být vždy nastaven maximální termínový rozptyl dle výzvy,
 • v případě, že není možné akci přesunout na pozdější období v rámci termínu stanoveném smlouvou a příjemce přesto požaduje akci zrealizovat, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě,
 • příjemce si požádá o prodloužení realizace projektu. Bude postačovat, pokud bude jeho žádost doručena na krajský úřad v poslední možný den stanovený pro realizaci projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace,
 • prodloužení termínu realizace projektu navrhuje ORR max. o 1 rok,
 • garant připraví materiál do orgánu kraje, který rozhodl o přidělení dotace (nutné si předtím vyžádat stanovisko ORR jakožto gestora FV),
 • v případě, že došlo k realizaci přípravných prací, které se váží jen a pouze k dané akci a nelze je jinak využít (např. došlo k vytištění plakátů), ale vlastní akce nakonec neproběhla, a příjemce nepožádá o prodloužení termínu realizace projektu (náhradní termín konání akce) budou tyto náklady příjemcům proplaceny v případě, že žadatel včas podnikl nezbytné kroky, které minimalizovaly tyto výdaje a zároveň je nekryje pojištění. Tyto skutečnosti příjemce doloží formou čestného prohlášení při podání Závěrečné zprávy.

 

Dlouhodobé měkké projekty (typicky projekty částečně financující provoz žadatelů (např. sociální programy, Volný čas, Venkovské prodejny apod.):

 • tyto programy se vztahují k provozním nákladům příjemců v daném kalendářním roce, některé z nich jsou financovány pomocí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby,
 • vyúčtováno a uznáno bude jen to, co skutečně proběhlo v termínu stanoveném výzvou (resp. smlouvou),
 • dodatkování termínů u těchto projektů ORR nedoporučuje,
 • tyto programy jsou vyhlašovány opakovaně, na provozní náklady během následujícího roku je tedy možné požádat v rámci programu na rok 2021. 

3. V případě ex post financování, u něhož dle metodiky pro garanty, je dotace žadatelům proplácena až po provedení veřejnosprávní kontroly na místě min. 5 % všech vynaložených prostředků v rámci jednotlivých programů, proplácet dotace v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace bez provedení těchto kontrol. Kontroly projektů aktuálně není možné provádět. Jakmile bude možné kontroly na místě opět realizovat, budou ke kontrole vybrány jiné projekty v rámci téhož programu. Pokud to nebude z časových či organizačně-technických důvodů možné, bude akceptováno, že nedojde ke splnění 5 % limitu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0790/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování a návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřenímí ve vazbě na COVID-19.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz