Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-81: Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

ZK-03-2020-81.pdf, ZK-03-2020-81pr01.pdf , ZK-03-2020-81pr02.pdf , ZK-03-2020-81pr03.docx , ZK-03-2020-81pr04.pdf

Číslo materiálu 81
Číslo jednací ZK-03-2020-81
Název Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval M. Molák, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o předložení aktualizace základního strategického rozvojového dokumentu na úrovni kraje Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 (dále i „SRK“). O aktualizaci včetně jejího postupu rozhodlo usnesením č. 0230/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2020 Zastupitelstvo Kraje Vysočina. (Zastupitelstvo kraje rozhoduje aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu uvedeného v materiálu ZK-03-2019-72, př. 1.). Aktualizovaný dokument vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a měl by být oporou pro plánované aktivity kraje a dalších subjektů v regionu pro programové období EU od roku 2021 a také pro další dokumenty, které zřejmě budou ještě na krajské úrovni vznikat.

Strategie rozvoje Kraje Vysočina je tvořena dvěma dokumenty. Jedná se o Profil Kraje Vysočina, který představuje analytickou část SRK, při jejíž tvorbě je využíváno širokého spektra statistických údajů z různých zdrojů. Aktualizace tohoto dokumentu probíhá samostatně a je pravidelně předkládána k projednání v Zastupitelstvu Kraje Vysočina - cca jednou za rok. Profil Kraje Vysočina prošel také důkladnou revizí a ve verzi k 31. 12. 2019 je obsahem materiálu ZK-03-2020-81, př. 1.

Druhý dokument (materiál ZK-03-2020-81, př. 2) tvoří SWOT analýza, strategická a implementační část. Ve SWOT analýze Kraje Vysočina jsou posuzovány vnitřní (silné a slabé stránky) a vnější faktory (hrozby či příležitosti) rozvoje území. Strategická část definuje základní rozvojové směry na úrovni prioritních oblastí, které jsou dále rozpracovány do úrovně opatření a aktivit. V implementační části je řešen způsob monitoringu a vyhodnocování strategie, definována území se specifickými potřebami, popsána vazba na nadřazený dokument na národní úrovni tj. Strategii rozvoje ČR 2021+ a vysvětleny principy a možnosti využití metody Smart v podmínkách regionu.

Práce na aktualizaci probíhaly od léta 2019. Nejdříve byly prováděny primárně na úrovni věcně příslušných odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina pod vedením odboru regionálního rozvoje. Výstupy z odborů byly následně projednávány průběžně v příslušných komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje, pod gesčním zaštítěním Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Po zpracování jednotlivých částí SRK proběhlo také posouzení dokumentu z hlediska vlivu na životní prostředí tzv. SEA. V souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. byl ze strany příslušného úřadu (Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina) vydán dne 14. 2. 2020 závěr zjišťovacího řízení (ZZŘ). Ze ZZŘ, který je pro informaci obsahem materiálů ZK-03-2020-81, př. 4, vyplývá, že „SRK nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.

Vzhledem k tomu, že SRK byl zpracován Krajským úřadem Kraje Vysočina a do jeho naplňování budou zapojeny i subjekty v území, byl pro ověření navržených opatření zaslán partnerům z regionu k připomínkám (např. obce s rozšířenou působností, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Úřad práce v Jihlavě, Krajská agrární komora, Krajská hospodářská komora, Koordinační uskupení neziskových organizací v kraji (KOUS), Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Krajská síť MAS, CzechInvest, Agentura pro sociální začleňování). Zaslané připomínky byly do dokumentu zapracovány.

Z důvodu velkého rozsahu analytické části materiálu byl pro proces připomínkování a schvalování zpracován materiál s názvem Základní trendy socioekonomického rozvoje Kraje Vysočina, kde jsou shrnuty nejdůležitější závěry a trendy z Profilu Kraje Vysočina. Zmíněné informace jsou obsahem materiálu ZK-03-2020-81, př. 3.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1 a ZK-03-2020-81, př. 2. a uložit Radě Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina nejpozději do 31. 12. 2021.

Pokud by v průběhu realizace SRK bylo zjištěno, že se socioekonomické podmínky či stav životního prostředí změnily natolik, že navržená řešení již neodpovídají realitě či některá témata nutná k řešení chybí, je možné přistoupit k aktualizaci dokumentu i dříve než s koncem platnosti v roce 2027.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0795/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1ZK-03-2020-81, př. 2;

ukládá

Radě Kraje Vysočina předložit aktualizaci Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz