Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-83: Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK

ZK-03-2020-83.pdf, ZK-03-2020-83pr01.pdf , ZK-03-2020-83pr02.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací ZK-03-2020-83
Název Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
Zpracoval P. Holý, E. Leligdonová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0151/02/2020/ZK rozhodlo uzavřít partnerskou dohodu a schválilo finanční prostředky realizaci projektu s názvem „DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-74, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“).

Během dalších prací na finalizaci projektové žádosti jeden z projektových partnerů – Jihočeský kraj oznámil odstoupení z projektu. Tímto se mění původní podoba partnerské smlouvy (ZK-03-2020-83, př. 1) a projektové fiše (ZK-03-2020-83, př. 2) a zároveň bude snížen celkový rozpočet projektu na 385 000 €, tj. 9 782 850 Kč (přepočteno kurzem 1 euro = 25,41 Kč).

Předpokládaný rozpočet Kraje Vysočina i aktivity realizované v rámci projektu zůstávají nezměněny.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem ZK-03-2020-83, př. 1.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0792/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele s novou podobou partnerské smlouvy a projektové fiše souhlasí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Odbor informatiky

Obecně se záměrem souhlasíme. Aktivity vedoucí k většímu zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů veřejné správy a zlepšující informovanost jsou potřebné. V této oblasti již proběhlo historicky v oblasti IT několik projektů (eParticipate, VasNazor), některé stále probíhají (přenosy ZK měst, KPBI, eCrime) a některé jsou připravovány (zapojení funkcí Portálu občana, funkce systému Samospráva, elektronická identita, nový web kraje). Dáváme proto ke zvážení (na základě dalšího průběhu projektu) posouzení těchto existujících a plánovaných nástrojů Kraje Vysočina v rámci aktivit projektu a případné zapojení zástupce OI do projektového týmu.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem ZK-03-2020-83, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz