Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-84: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-84.pdf, ZK-03-2020-84pr01.pdf , ZK-03-2020-84pr02.pdf , ZK-03-2020-84pr03.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací ZK-03-2020-84
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecné prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené v programu Škola podporující zdraví. Na základě usnesení č. 0570/07/2019/ZK, ze dne 10. 12. 2019 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-95, př. 1“) vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ (dále jen „Program“).

Žádosti obcí, škol podporujících zdraví, nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále jen „MAS“) jsou předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) od 20. 1. 2020, do 7. 5. 2020.

Žádosti přijaté od 20. 2. 2020 do 16. 4. 2020 byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí (ZK-03-2020-84, př. 1), které splnily všechny podmínky stanovené „Programem“ a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2020. Rovněž byl vytvořen seznam škol, NNO, mikroregionů a MAS viz materiál ZK-03-2020-84, př. 3, u nichž rozhodla o poskytnutí dotace Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 28. 4. 2020 usnesením viz stanoviska.

Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu ZK-03-2020-84, př. 1ZK-03-2020-84, př. 3 je 379 500 Kč.

Výše alokace pro rok 2020 je 2 800 000 Kč, prozatím bylo poskytnuto 1 761 200 Kč.

 

Návrh řešení

ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2020-84, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 2.

Celková výše finančních prostředků alokovaná na „Program“ je 2 800 000 Kč. Celková výše dotací navrhovaných ke schválení  je 200 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0789/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020 (ORJ 9000000008) činí 1 038 800 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz