Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-85: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-85.pdf, ZK-03-2020-85pr01.pdf , ZK-03-2020-85pr02.pdf , ZK-03-2020-85pr03.pdf , ZK-03-2020-85pr04.pdf , ZK-03-2020-85pr05.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací ZK-03-2020-85
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Křivánková, E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 5
Popis problému

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. prosince 2019 usnesením č. 0572/07/2019/ZK vyhlásilo program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ s podprogramem A na podporu předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů, využívání recyklovaných materiálů a s podprogramem B na podporu aktivit ekologické výchovy. Celková alokace programu činila 2 500 000 Kč, pro podprogram A (ODPADY) alokace 2 000 000 Kč a pro podprogram B (EKOLOGICKÁ VÝCHOVA) 500 000 Kč.

Do podprogramu A (ODPADY) bylo podáno 69 žádostí, celková požadovaná výše dotace činila 5 317 817 Kč. Na vyřazení z důvodu formálního nesouladu byly navrženy 3 žádosti. Do podprogramu B (EKOLOGICKÁ VÝCHOVA) bylo podáno 51 žádostí, celková požadovaná výše dotace činila 2 616 392 Kč. Na vyřazení z důvodu formálního nesouladu bylo navrženo 9 žádostí.

Členové řídicího výboru hodnotili dne 5. března ze 120 podaných žádostí 108 (12 nesplnilo administrativní soulad). K podpoře v plné výši doporučili 31 žádostí, 3 žádosti ve zkrácené výši a 74 žádostí k neposkytnutí dotace z důvodu nízkého počtu bodů. Celkem bylo rozděleno 2 500 000 Kč.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 2 a neposkytnout dotaci z programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 3.

Zároveň rada kraje předkládá zastupitelstvu na vědomí přehled podpořených subjektů radou kraje v materiálu ZK-03-2020-85, př. 4 a přehled nepodpořených subjektů radou kraje v materiálu ZK-03-2020-85, př. 5. Poskytnutí dotace podpoří naplňování cílů nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 a Krajské koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty pro období 2018 - 2025.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0576/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Odpady a ekologická výchova 2020 (ORJ 6000000002) činí 2 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 3;
bere na vědomí
  • přehled podpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 4;
  • přehled nepodpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 5.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz