Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-87: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-87.pdf, ZK-03-2020-87pr01.pdf , ZK-03-2020-87pr02.pdf , ZK-03-2020-87pr03.pdf , ZK-03-2020-87pr04.pdf , ZK-03-2020-87pr05.pdf , ZK-03-2020-87pr06.pdf

Číslo materiálu 87
Číslo jednací ZK-03-2020-87
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo zastupitelstvo kraje dne 29. 2. 2020 usnesením č. 0165/03/2020/RK. Program je určen na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou (podprogram A), odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B) a ochrany před povodněmi nebo suchem (podprogram C). Celkový objem finančních prostředků v programu je 7 000 000 Kč. V termínu příjmu žádostí 16. 3. - 1. 4. 2020 bylo doručeno celkem 87 žádostí obcí, svazků obcí a právnické osoby. Celkové finanční požadavky jsou 16 721 170 Kč. Z důvodu aktuální situace řídící výbor programu hodnotil žádosti a hlasoval distančně. Z důvodu administrativního nesouladu s podmínkami danými výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 13 žádostí. Řídící výbor hodnotil zbývajících 74 žádostí, z nichž doporučil rozhodnout poskytnout dotace 35 žadatelům s celkovou výší dotace 6 973 810 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace z programu subjektům, na projekt a ve výši podle příloh č. 1 a 4 tohoto materiálu a rozhodnout neposkytnout dotace z programu subjektům, na projekt a ve výši podle příloh č. 3 a 6 tohoto materiálu. Dotace budou poskytnuty podle veřejnoprávních smluv, které jsou přílohami č. 2 a 5 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0797/14/2020/RK

rozhodla

  • poskytnout dotaci z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 2;
  • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 3;

doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout

  • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 5;
  • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-xx, př. 6.
Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 (ORJ 2000000005) činí 7 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 5;
  • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 6.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz