Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-88: Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace

ZK-03-2020-88.pdf, ZK-03-2020-88pr01.pdf , ZK-03-2020-88pr02.pdf , ZK-03-2020-88pr03.doc

Číslo materiálu 88
Číslo jednací ZK-03-2020-88
Název Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 16/17 schválených Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 7. 11. 2017 usnesením č. 0523/06/2017/ZK. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Jezdovice dne 27. 3. 2018 usnesením č. 0368/02/2018/ZK.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Jezdovice ID ZZ02387.0007 (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 16. 4. 2018 za účelem podpory realizace projektu „Jezdovice – vodovod, splašková kanalizace a ČOV“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-03-2020-88, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 6 575 177 Kč, což představuje 13,05 % z celkových nákladů na projekt, které činí 50 378 221 Kč. Na projekt je také poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí. Podle čl. 9 odst. 1 smlouvy je příjemce povinen akci zrealizovat nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy a závěrečné vyúčtování dotace předložit do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího, což musí ale proběhnout nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy. Obec Jezdovice dne 1. 4. 2020 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování, text žádosti je obsahem materiálu ZK-03-2020-88, př. 1.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02387.0007 dle materiálu ZK-03-2020-88, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 8. 2020 a pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0798/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007 dle materiálu ZK-03-2020-88, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz