Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-89: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"

ZK-03-2020-89.pdf, ZK-03-2020-89pr01.doc

Číslo materiálu 89
Číslo jednací ZK-03-2020-89
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny určeného pro neomezený okruh žadatelů s maximální podporou 100  tis. Kč na jeden projekt. Program Edice Vysočiny byl realizován naposledy v roce 2018 a je vyhlašován vždy ve dvouletém cyklu.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1,2 mil. Kč na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0747/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Edice Vysočiny 2020.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02746.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program "EDICE VYSOČINY 2020" dle materiálu ZK-03-2020-89, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „Edice Vysočiny 2020“ ve složení:

ČSSD -

KDU-ČSL -

ODS -

KSČM -

SPV -

ANO 2011 -

SPD + SPO -

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „Edice Vysočiny 2020“, garantem Programu „Edice Vysočiny 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz