Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-90: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

ZK-03-2020-90.pdf, ZK-03-2020-90pr01.doc

Číslo materiálu 90
Číslo jednací ZK-03-2020-90
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná pro jejich konkurenceschopnost a také jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento program ve výši 10 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví dle materiálu ZK-03-2020-90, př. 1.

Oproti roku 2019 došlo ve Výzvě programu k několika úpravám. Bylo sníženo minimální spolufinancování žadatelů na celkových nákladech projektu z 60 na 50 % z důvodu jejich menšího finančního zatížení ve vazbě na situaci s koronavirovou nákazou. Bylo přidáno nové specifické kritérium „Stáří pořizovaného stoje“, kdy jsou preferovány nákupy nových strojů. Vzhledem k obtížně predikovatelné situaci v oblasti nezaměstnanosti bylo specifické kritérium „Podíl nezaměstnaných osob v příslušném ORP dle místa realizace projektu“ nahrazeno specifickým kritériem „Projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeném ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+“. Na základě četnosti podaných žádostí v předcházejících ročnících programu členěných dle oblasti podnikání a opakujících se žadatelů (tradičně až 40 % žádostí podávají výrobci nábytku a zpracovatelé dřeva) bylo také upraveno specifické kritérium „Sektor podnikání dle odvětvové klasifikace CZ-NACE“ tak, aby byly více preferovány ostatní oblasti podnikání.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor regionálního rozvoje navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2020 a usnesením č. 0719/13/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02760.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ dle materiálu ZK-03-2020-90, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ ve složení:

  ČSSD -

  KDU-ČSL -

  ODS -

  KSČM -

  SPV –

  ANO 2011 -

  SPD + SPO -

 • ……………………… předsedou řídicího výboru Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“,
 • garantem Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz