Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-91: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

ZK-03-2020-91.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací ZK-03-2020-91
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák, J. Kopecká
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie. Z důvodu očekávané potřeby je nutno alokovat finanční prostředky pro nákup plicních ventilátorů, termokamer a generátoru ozónů pro zdravotnická a sociální zařízení.

Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrhováno radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 10 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Vzhledem ke krizové situaci navrhujeme výše uvedené finanční prostředky převést na kapitolu Požární ochrana a IZS a použít na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 5. 2020 a usnesením č. 0815/15/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 119 409 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz