Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-94: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

ZK-03-2020-94.pdf, ZK-03-2020-94pr01.doc , ZK-03-2020-94pr02.doc , ZK-03-2020-94pr03.doc , ZK-03-2020-94pr04.doc

Číslo materiálu 94
Číslo jednací ZK-03-2020-94
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
Zpracoval S. Holbová, V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 4
Popis problému

Kraji Vysočina byly stejně jako v předchozím kalendářním roce doručeny individuální žádosti měst o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Havlíčkově Brodě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově.

V Havlíčkově Brodě je provoz Senior Pointu realizován ve spolupráci s Českým červeným křížem – oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod. Provoz Senior Pointu byl v Havlíčkově Brodě zahájen v srpnu 2014 a svoje služby seniorům nabízí v prostorách střediska volného času AZ Centrum Havlíčkův Brod. Kontaktní místo nabízí seniorům přednášky, kurzy a zprostředkování informací, otevřeno je zde každý pracovní den s přítomností kontaktního pracovníka. V loňském roce navštívilo Senior Point 3 772 návštěvníků. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Havlíčkově Brodě pro rok 2020 žádá Město Havlíčkův Brod o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Provoz Senior Pointu v Třebíči je realizován přímo Městem Třebíč, v prostorách Městského úřadu v Třebíči. Třebíčský Senior Point zahájil provoz v roce 2012 a nabízí poradenství a informační služby pro cílovou skupinu 55+. Důležitou činností Senior Pointu je pořádání přednášek, kurzů a seminářů pro širokou veřejnost či individuální poradenství. Kontaktní místo pro seniory je otevřeno veřejnosti každý pracovní den a celkem jej navštívilo více jak 6 014 seniorů. Prostory Senior Pointu jsou vybaveny počítači s bezplatným přístupem na internet, dataprojektorem a kuchyňským koutkem. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Třebíči pro rok 2020 žádá Město Třebíč o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Žďárský Senior Point realizuje Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Kolpingovým dílem České republiky z.s. Senior Point je provozován v prostorách žďárské Polikliniky od listopadu 2015. Senior Point nabízí občanům informace o volnočasových aktivitách pro seniory, poradenství a zapojení do pravidelně pořádaných přednášek, besed, cvičení a tvořivých dílen. Návštěvníci mají možnost bezplatného použití počítače s připojením na internet. Senior Point je v provozu každý všední den s přítomností kontaktního pracovníka. V loňském roce Senior Point navštívilo 1 964 uživatelů. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu ve Žďáru nad Sázavou pro rok 2020 žádá Město Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Provoz Senior Pointu v Pelhřimově realizuje Město Pelhřimov ve spolupráci se spolkem Hodina H, a to od 1. 10. 2014. Provoz Senior Pointu je zajištěn každý všední den s přítomností zaškoleného pracovníka odpovědného za poskytování informací. Prostory umožňují pořádání přednášek, seminářů, kursů, tvořivých dílen a dalších akcí pro seniory. Jsou vybaveny počítači s bezplatným přístupem na internet a poskytují prostor pro důstojné setkávání seniorů až do počtu 20 osob. V loňském roce navštívilo pelhřimovský Senior Point celkem 2 444 seniorů a lidí v předseniorském věku. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Pelhřimově pro rok 2020 žádá Město Pelhřimov o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Činnost Senior Pointů je v souladu s cíli Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 a přispívá k naplňování priority 4: Podpora pozitivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jedná se o podporu aktivního stárnutí seniorů, vzdělávání, zdravého životního stylu a mezigenerační spolupráce.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na základě individuálních žádostí Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč, Města Žďár nad Sázavou a Města Pelhřimov dotaci na podporu provozu Senior Pointů dle materiálů ZK-03-2020-94, př. 1, ZK-03-2020-94, př. 2, ZK-03-2020-94, př. 3 a ZK-03-2020-94, př. 4 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2020-94, př. 1, ZK-03-2020-94, př. 2, ZK-03-2020-94, př. 3 a ZK-03-2020-94, př. 4.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 5. 2020 a usnesením č. 0835/15/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 4;

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz