Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-04-2018-04.pdf, ZK-04-2018-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-04-2018-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „Krajské ředitelství“) požádalo Kraj Vysočina o finanční podporu z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení dvou speciálních vozidel pro „kamion týmy“. Vozidla plánuje ředitelství využít pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu. Předpokládaná cena jednoho vozidla včetně potřebného vybavení je okolo 2 500 000 Kč (ZK-04-2018-04, př. 1).

Jednou z oblastí při plnění úkolů Policie České republiky je oblast kontrolování dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě. Jedná se zejména o dodržování mezinárodních právních předpisů v silniční dopravě. Za tímto účelem byly zřízeny specializované týmy policistů dopravní služby, tzv. „kamion týmy“. Krajské ředitelství vykazuje v této oblasti dlouhodobě velmi dobré výsledky. Aktivní činnost policie prokazuje i počet vybraných kaucí právě v souvislosti s porušováním sociálních předpisů v dopravě. V roce 2015 bylo uděleno 218 kaucí v celkové částce 4 200 000 Kč, v roce 2016 bylo uděleno 319 kaucí v celkové částce 7 023 200 Kč a v roce 2017 bylo uděleno 284 kaucí v celkové částce 6 897 500 Kč. Na těchto výsledcích se výraznou měrou podílelo Dálniční oddělení PČR Velký Beranov, které ve spolupráci s územními inspektoráty využívá „Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KRP kraje Vysočina“, které daroval Kraj Vysočina Krajskému ředitelství v roce 2016.

Rada Kraje Vysočina žádost Krajského ředitelství dne 17. 4. 2018 projednala a usnesením č. 0622/12/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 5 000 000 Kč na nákup potřebných vozidel a schválit rozpočtové opatření na poskytnutí daru.

Původní záměr poskytnout finanční dar se po dalším společném jednání s Krajským ředitelstvím jeví jako méně vhodný, dospělo se k názoru, že příhodnější bude, když speciální vozidla nakoupí kraj a následně je předá Krajskému ředitelství jako věcný dar.

Návrh řešení

Z výše uvedených důvodů bylo zrušeno původní usnesení rady kraje č. 0622/12/2018/RK a přijato nové usnesení, kterým rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.

Po schválení rozpočtového opatření budou moci být činěny kroky vedoucí k nákupu speciálních vozidel, která budou Krajskému ředitelství předána formou věcného daru. Věcný dar bude schválen v orgánech kraje samostatným materiálem.

Policie Kraje Vysočina je v oblasti kontrolování dodržování sociálních předpisů v dopravě dlouhodobě velmi aktivní. Intenzivní kontrola přispívá k větší bezpečnosti na silnicích kraje. Nezanedbatelná není ani ekonomická stránka. Vyloučením vozidel, která poškozují komunikace v majetku kraje, poškozují životní prostředí a jsou obecně nebezpečná provozu na pozemních komunikacích, šetří kraj finanční prostředky za následné opravy a zvýšenou údržbu. Aktivita policie je pozitivní i z pohledu udělování kaucí, které jsou pak následně příjmem do krajského rozpočtu. Část těchto prostředků je pak možné vrátit zpět do systému zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích. Nákup speciálních vozidel nabízí vhodnou formu, jak tyto prostředky adekvátně využít.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0842/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 217 704 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz