Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-05: Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-04-2018-05.pdf, ZK-04-2018-05pr01.xls , ZK-04-2018-05pr02.xls , ZK-04-2018-05pr03.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-04-2018-05
Název Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2018 schválilo usnesením č. 00275/02/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018 (dále jen „Zásady“). Podle ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Ke dni 11. 5. 2018 (konečný termín pro podání žádostí) předložilo 20 obcí 20 žádostí o dotace ve výši 447 557,50 Kč (příloha č. 1). Celkové náklady se spoluúčastí obcí jsou vyčísleny částkou 1 175 027, 79 Kč. Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že všechny žádosti splňují podmínky stanovené Zásadami.

V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka 500 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana na základě Zásad a doporučení pracovní skupiny jmenované ředitelem krajského úřadu pro posouzení předložených žádostí navrhuje vyhovět žádostem všech obcí, které splnily podmínky stanovené Zásadami a poskytnout dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku obcím v roce 2018 dle přílohy č. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0998/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02462

Pracovní skupina pro posuzování projektů prevence kriminality jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina

doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace všem obcím v plném rozsahu

Ekonomický odbor

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5311 byly schváleny finanční prostředky na ochranu obecního movitého majetku.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 1;

rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (29. 12. 2018)
Termín 29. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz