Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-07: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

ZK-04-2018-07.pdf, ZK-04-2018-07pr01.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-04-2018-07
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2017 dne 12. 12. 2017 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2017 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2018 dne 6. 2. 2018.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2018 dne 27. 3. 2018 schválilo poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa. Součástí tohoto materiálu byl konkrétní seznam projektů na rok 2018, který byl doporučený a schválený Stálou konferencí. Součástí tohoto seznamu je projekt „Podpora výměny zkušeností na úrovni hasičů + poskytnutí věcného daru zakarpatským hasičům“.

Věcný dar bude sestávat ze šesti plovoucích čerpadel. Konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 - přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV - zařízení je určeno jednotkám HZS i SDH k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství, na stavbách apod. v celkové hodnotě 198 504,- Kč (cena je včetně DPH). Jedná se o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny směřovanou do oblasti požární ochrany s cílem napomoci zlepšení stávající velice špatné materiální vybavenosti hasičských jednotek v tomto regionu. Kraj Vysočina na přípravě a předávání tohoto daru spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajským hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

Předání těchto věcných darů proběhne při pracovní cestě zástupců hasičů do Zakarpatské oblasti Ukrajiny v termínu 11. – 14. 7. 2018.

Návrh řešení

Rada Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout věcný dar subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, zastoupená panem Romanem Hudakem, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu ZK-04-2018-07, př. 1.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1004/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02601.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu ZK-04-2018-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz