Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-11: CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

ZK-04-2018-11.pdf, ZK-04-2018-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-04-2018-11
Název CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením rady kraje č. 1645/29/2017/RK byl schválen projektový záměr a podání žádosti do výzvy fondu Evropské komise  CEF - TELECOM eHealth Call 2017 v rámci projektu NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace, a to ve spolupráci se  Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, které projektovovou žádost rovněž schválilo.

Česká republika již v současné době čerpá finanční prostředky CEF-TELECOM na vybudování tzv. Národního kontaktního bodu pro elektronické zdravotnictví (projekt vede Kraj Vysočina, spolupracují Ministerstvo zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, ZZS Kraje Vysočina a další subjekty), který ke konci letošního roku, po případném úspěšném absolvování auditu  a všech stanovených náležitostí ze strany Evropské komise, umožní přeshraniční výměnu tvz. pacientského souhrnu mezi zapojenými evropskými státy.

Národní kontaktní místo je možné využít i pro další službu eHealth, a to pro přeshraniční vyzvedávání a dispenzace eReceptu. S ohledem na současnou zákonnou povinnost využívat el. preskripci v ČR se Kraj Vysočina společně se SÚKLem rozhodl podat další žádost do fondu CEF TELECOM , která poskytne finanční dotaci pro realizaci i této přeshraniční služby eHealth.

Projektová žádost byla ze strany Evropské komise přijata k podpoře. V pátek 18. 5. 2018 jsme obdrželi finální verzi grantové smlouvy (viz ZK-04-2018-11, př. 1), kterou je nutno spolupodepsat z strany SÚKLu a na podpis je časová limitace jeden týden. Poté bude podepsáno ze strany INEA (organizací pověřenou Evropskou komisí k administraci  výzvy), podpis očekáváme do konce června 2018.

Harmonogram projektu je od 1.7. 2018 do 30. 6. 2022.

 

Celkové plánované náklady projektu jsou: 710.169,-  EUR

Dotace z fondu CEF TELECOM (75 %) činí: 532,626,- EUR

Celkové plánované uznatelné náklady Kraje Vysočina na realizaci projektu jsou dle schváleného rozpočtu ve výši 343,533,- EUR, výše dotace je 257,650,- EUR (75 % kofinancování), spoluúčast Kraje Vysočina je 85.883,- EUR.

 

Dle podmínek smlouvy s INEA bude polovina dotace z fondu CEF TELECOM (266 313,- EUR) zaslána na účet Kraje Vysočina do tří měsíců od podpisu kontraktu s INEA (červenec - září 2018). Z této částky bude poté v souladu s projektovým rozpočtem odeslána  odpovídající částka projektovému partnerovi Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.  

Zbývající částka dotace bude poskytnuta po zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu (cca červenec - září 2022).

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit projektovou smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-11, př. 1 a dále schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod příslušných finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na speciální projektový účet.

Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno schvalovat rozpočet kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 5. 2018 a 5. 6. 2018 a usneseními č. 0894/16/2018/RK a č. 0975/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projektový záměr není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020. Spoluúčast kraje se předpokládá ve výši 25% uznatelných výdajů projektu, tj. cca 2 193 tis. Kč. Schválené finanční prostředky budou použity na předfinancování a spolufinancování projektu.

Návrh usnesení schvaluje

projektovou smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-11, př. 1;

schvaluje

spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor informatiky (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz