Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-12: Protialkoholní záchytná služba

ZK-04-2018-12.pdf, ZK-04-2018-12pr01.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-04-2018-12
Název Protialkoholní záchytná služba
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina v současné době zajišťuje protialkoholní záchytnou službu (dále jen "záchytná služba") externě prostřednictvím společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., a to na základě Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013, za cenu 412 291 Kč měsíčně bez DPH, ročně 4 947 492 Kč bez DPH. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení v roce 2012 na dobu neurčitou.

V listopadu 2017 byla zahájena veřejná zakázka na služby „Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina“ formou otevřeného zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu. Do této zakázky se však nikdo nepřihlásil.

Dne 13. 4. 2018 obdržel Kraj Vysočina výpověď Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013 uzavřenou mezi Krajem Vysočina, jako objednatelem a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem. Výpovědní lhůta podle Smlouvy je šest měsíců a započala běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi, skončí tedy 31. 10. 2018.

Podle § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zajišťuje kraj záchytnou službu na svém území v samostatné působnosti. Poskytování záchytné služby je podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním zdravotní služby podle tohoto zákona.

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0875/15/2018/RK ze dne 14. 5. 2018 rozhodla o zahájení zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice“ formou zjednodušeného podlimitního řízení. Do doby ukončení realizace stavebního záměru bude provozována záchytná služba ve stávajících pronajatých prostorách v ulici Vrchlického 57, Jihlava.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučil radě kraje pověřit ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k zahájení jednání vedoucích k zajištění provozování záchytné služby prostřednictvím Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále také „nemocnice“), a to v termínu od 1. 11. 2018.

Na zajištění provozu záchytné služby bude nemocnici na základě ekonomického rozboru poskytována vyrovnávací platba.

Vymezení činnosti příspěvkové organizace je třeba v souladu s § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vymezit ve zřizovací listině. Proto odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-12, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0995/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 1. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz