Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-15: Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017

ZK-04-2018-15.pdf, ZK-04-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-04-2018-15
Název Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
Zpracoval M. Chvátalová, J. Kopecká, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2017, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2017 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2017, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).

Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2017 schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne
20. prosince 2016. V průběhu roku 2017 bylo provedeno 622 rozpočtových opatření (z toho 131 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2017 výše 13 632 293 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 13 632 293 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 13 089 944 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 11 988 955 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 100 989 tis. Kč. Tato částka byla krytá stavem prostředků na základních běžných účtech kraje.

Řešení disponibilních zůstatků účtů v celkové výši 1 415 816,8 tis. Kč (o použití finančních prostředků z roku 2017 bylo již zastupitelstvem kraje rozhodnuto):

a) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2017 byly do rozpočtu kraje na rok 2018 z rozhodnutí zastupitelstva kraje již zapojeny:

  • zůstatky zvláštních účtů evropských projektů ve výši 381 755,1 tis. Kč, do kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (usnesení 0542/07/2017/ZK);
  • částka 247 444,5 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2017 a dalších požadavků (usnesení 0194/01/2018/ZK);
  • částka 301 750,0 tis. Kč na zapojení prostředků do kapitoly Doprava, Zdravotnictví a Školství mládeže a sportu (usnesení 0227/01/2018/ZK, 0287/02/2018/ZK, 0327/02/2018/ZK a 0356/02/2018/ZK,
  • částka 2 320,3 tis. Kč na pokrytí dalších požadavků a vratek transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 (usnesení 0286/02/2018/ZK);

b) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2017 bylo dále z rozhodnutí zastupitelstva převedeno:

  • 58 000,0 tis. Kč do Fondu Vysočiny (usnesení 0248//01/2018/ZK);
  • 157 475,5 tis. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (usnesení 0286/02/2018/ZK);
  • 6,6 tis. Kč z účtu ZBÚ – UniCredit na ZBÚ (účet ZBÚ – UniCredit byl zrušen), (usnesení 086/02/02/2018/ZK);

c) Zůstatky ostatních základních běžných účtů v celkové výši 267 064,8 tis. Kč byly ponechány bez rozdělení (viz usnesení 0286/02/2018/ZK).

 

 

Návrh řešení

Vzhledem k výše popsaným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-15, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1007/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz