Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-17: Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021

ZK-04-2018-17.pdf, ZK-04-2018-17pr01.pdf , ZK-04-2018-17pr02.pdf , ZK-04-2018-17pr03.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-04-2018-17
Název Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
Zpracoval A. Krištofová, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento střednědobý výhled rozpočtu je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.

Návrh řešení

Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021. V příloze 1 je souhrnný střednědobý výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, v příloze 2 je uveden rozpis střednědobého výhledu rozpočtu a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

 

Předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:

 • Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2018 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2019 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2018 ve výši 105 %, růst mezi roky 2019 a 2020 je nastaven ve výši 103 %, mezi roky 2020 a 2021 pak ve výši 102 %.
 • U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon státní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2018.
 • Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 5 268 395 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2018. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
 • Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2019, 2020 i 2021 je nastavena ve výši 62 460 tis. Kč.
 • Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schváleného rozpočtu roku 2018, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
 • Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.
 • V jednotlivých letech je uvažováno s doplněním příjmů o financování (+), které bude tvořeno zůstatkem stavu FSR (aktuální stav 1 100 094 tis. Kč), případně použitím kontokorentního úvěru, který je možno čerpat až do výše 1 000 000 tis. Kč (aktuální stav čerpání kontokorentu činí 38 753 tis. Kč).
 • V rozpočtovém výhledu jsou dále zahrnuty i předpokládané zápůjčky zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie.
 • Střednědobý výhled rozpočtu počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2019 až 2021 ve výši 270 000 tis. Kč.

 

Ekonomický odbor navrhuje schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 1 a vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1009/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 1;

bere na vědomí
 • rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz