Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-18: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov

ZK-04-2018-18.pdf, ZK-04-2018-18pr01.doc , ZK-04-2018-18pr02.pdf , ZK-04-2018-18pr03.pdf , ZK-04-2018-18pr04.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-04-2018-18
Název Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál řeší majetkoprávní přípravu stavební akce „II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602“ v k. ú. Kozlov u Jihlavy a v k. ú. Otín nad Jihlavou. Investorem akce bude Kraj Vysočina. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II. třídy mezi sjezdem z komunikace II/602 směrem k městysi Luka nad Jihlavou. Navrhovanými úpravami by mělo dojít k rozšíření vozovky a úpravě poloměru oblouků.

Převážná část majetkoprávní přípravy, tzn. uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků, proběhla již v roce 2016. K dohodě nedošlo pouze s jedním vlastníkem. Přestože odbor majetkový navrhoval různá řešení, jednání úspěšná nebyla. Z tohoto důvodu odbor dopravy a  silničního hospodářství zadal projekční kanceláři úkol prověřit možnost změny projektu v části, kde dotčenými byly i problematické pozemky. Bylo zjištěno, že projekt změnit lze, změna však přináší i změnu záborového elaborátu. Dochází k navýšení počtu a výměr dotčených pozemků, jejichž vlastníkem je obec Kozlov. S tímto vlastníkem byla v první fázi majetkoprávní přípravy uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce na základě usnesení rady kraje č. 0779/18/2016/RK ze dne 26. 4. 2016. Vzhledem k podstatnému navýšení výměr trvalých záborů však zastupitelstvo obce Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21 Velký Beranov, IČ  008 39 591, nyní požaduje tyto dotčené pozemky směnit. V případě trvalých záborů se jedná o výměru cca 1 144 m2 (původně 283 m2). Odbor majetkový vytipoval pozemek vhodný ke směně, jedná se o par. č. 365/85 v k. ú. Kozlov u Jihlavy, orná půda o výměře 1 253 m2, který je jak pro kraj, tak majetkového správce, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, zbytný. Se směnou za tento pozemek obec souhlasí.

Návrh řešení

Bez uzavření smluvních vztahů, které by opravňovaly investora realizovat stavbu na cizích pozemcích, nelze stavbu zahájit, proto na základě výše uvedeného odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Kozlov Smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu ZK-04-2018-18, př. 1.

Záměr budoucí směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 19. 4. 2018 až 21. 5. 2018.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0650/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

ODSH, KSÚSV

souhlasí s uzavřením smluvních vztahů.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu ZK-04-2018-18, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz