Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-19: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné

ZK-04-2018-19.pdf, ZK-04-2018-19pr01.doc , ZK-04-2018-19pr02.doc , ZK-04-2018-19pr03.pdf , ZK-04-2018-19pr04.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-04-2018-19
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Koroužné. V roce 2013 byla geometricky zaměřena část krajské silnice II/387 v obci Koroužné.

Odbor majetkový v současné době realizuje majetkoprávní vypořádání pozemků, které jsou touto silnicí zastavěny. Současně je také z GP patrné, že část pozemku par. č. 441/6, díl „g+h“, 223 m2, která je již nyní ve vlastnictví kraje, je přisloučena do pozemku par. č. 335/2 – neplodná půda, který je ve vlastnictví obce Koroužné. Aby bylo možné GP č. 168-83/2013 nechat celý zapsat do katastru nemovitostí a současně majetkoprávně vypořádat, je nutné tyto díly převést do vlastnictví obce Koroužné (podle katastrálního úřadu jinak nelze realizovat darovací smlouvu, kterou obec Koroužné naopak daruje kraji jiné nově oddělené pozemky dle tohoto GP, a to kvůli zákresu nově vzniklých pozemků do KN). Pozemek je pro kraj i majetkového správce zbytný, ve skutečnosti se nejedná ani o silniční pozemek, ani o pomocný silniční pozemek.

Pozemek par. č. 441/6 je evidovaný u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 270 pro katastrální území a obec Koroužné, vlastník Kraj Vysočina,  hospodaření Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Návrh řešení

OM na základě výše uvedeného navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6, díl „g+h“ v k. ú. a obci Koroužné  do vlastnictví obce Koroužné.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek do vlastnictví obce. Smlouva darovací není předkládána jako příloha tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztah.

Záměr darování pozemku byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 19. 4. 2018 až 21. 5. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0651/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6 díl „g+h“ o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;

schvaluje

Dodatek č. 1722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz