Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-20: Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“

ZK-04-2018-20.pdf, ZK-04-2018-20pr01.pdf , ZK-04-2018-20pr02.xls , ZK-04-2018-20pr03.xls , ZK-04-2018-20pr04.doc , ZK-04-2018-20pr05.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-04-2018-20
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po stavební akci „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“, jejímž investorem byl Kraj Vysočina. Stavba byla dokončena v roce 2016 a zkolaudována v roce 2017. Geometrický plán č. 168-132/2015 pro k. ú. Klášter u Vilémova, kterým byla stavba zaměřena, je v současné době již zapsán v katastru nemovitostí.

Na základě smluv, které byly s vlastníky uzavřeny v rámci majetkoprávní přípravy stavby pro pozemky dotčené trvalým záborem, je třeba nyní pozemky majetkoprávně vypořádat – nabýt do vlastnictví kraje.

Seznam pozemků určených k úplatnému převodu do vlastnictví kraje je obsahem materiálu ZK-04-2018-20, př. 1, materiál ZK-04-2018-20, př. 2 obsahuje seznam pozemků určených k bezúplatnému nabytí darem z vlastnictví městysu do vlastnictví kraje a materiál ZK-04-2018-20, př. 3 obsahuje seznam pozemků určených k darování z  vlastnictví kraje do vlastnictví městyse.

Kupní cena je navrhována ve výši 100 Kč/m2. Městys Vilémov souhlasí s uzavřením darovacích smluv. Jeden z vlastníků prodej pozemku odmítl a jeden vlastník nereaguje na nabídku odkupu pozemku, bude řešeno dodatečně.

Pozemky jsou evidovány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na příslušných listech vlastnictví pro katastrální území Klášter u Vilémova a obec Vilémov.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 1 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy
  • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví kraje
  • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 3 z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse Vilémov

 Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky úplatně a nabýt pozemky darem do vlastnictví kraje  a dále převést krajské pozemky darem do vlastnictví městysu.

Smlouvy nejsou předkládány jako přílohy tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Záměr daru pozemků byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 19. 4. 2018 až 21. 5. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0653/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470 do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470;
schvaluje
  • Dodatek č. 1723 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 4;
  • Dodatek č. 1724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz