Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-22: Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky

ZK-04-2018-22.pdf, ZK-04-2018-22pr01.doc , ZK-04-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-04-2018-22
Název Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemku v k. ú. Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky.

Odbor majetkový byl vyzván Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm ve Velkém Meziříčí k úpravě vlastnických vztahů k pozemku par. č. 268 v k. ú. Lavičky. V rámci mapování bylo zjištěno, že tento pozemek užívá obec Lavičky. Jedná se v podstatě o veřejné prostranství vedle krajské silnice. Pozemek byl nabídnut obci, která s jeho darováním souhlasí.

Usnesením 0728/13/2018/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. a obci Lavičky. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek par. č. 268 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. a obec Lavičky na listu vlastnictví č. 234.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky.

Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro Kraj Vysočina nepotřebný.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0728/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedeného pozemku.

Odbor majetkový

ODSH k převodu také nemá výhrady.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;

schvaluje

Dodatek č. 1725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz