Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-23: Darování pozemku v k. ú. Utín

ZK-04-2018-23.pdf, ZK-04-2018-23pr01.doc , ZK-04-2018-23pr02.pdf , ZK-04-2018-23pr03.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-04-2018-23
Název Darování pozemku v k. ú. Utín
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemku pod stavbou chodníku v k. ú. Utín a obci Přibyslav.

Město Přibyslav dopisem ze dne 24. 4. 2018 požádalo o darování pozemku par. č. 332/6 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav. Na pozemku se nachází stavba chodníku.

Na základě usnesení 0337/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 uzavřel Kraj Vysočina s městem Přibyslav Smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku v k. ú. Utín.  

Ke stavbě chodníku na pozemku par. č. 332/6 v k. ú. Utín vydal Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby a životního prostředí dne 12. 1. 2017 kolaudační souhlas.

Usnesením 0860/15/2018/RK ze dne 14. 5. 2018 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 332/6 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav. Záměr darování byl  vyvěšen na úřední desce ve dnech 15. 5. - 15. 6. 2018. 

Pozemek par. č. 332/1 získal Kraj Vysočina na základě  zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 45 pro k. ú. Utín a obec Přibyslav.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.

Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný a nevyužitelný.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav. 

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0860/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem uvedeného pozemku v k. ú. Utín

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s převodem uvedeného pozemku v k. ú. Utín

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

schvaluje

Dodatek č. 1726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz