Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-24: Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř

ZK-04-2018-24.pdf, ZK-04-2018-24pr01.xls , ZK-04-2018-24pr02.doc , ZK-04-2018-24pr03.pdf , ZK-04-2018-24pr04.pdf , ZK-04-2018-24pr05.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-04-2018-24
Název Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o darování pozemků pod chodníky a pozemků sousedících se silnicí III/34531, na kterých se nachází místní komunikace v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř.

Dopisem ze dne 19. 4. 2018 požádalo město Chotěboř o darování pozemku par. č. 687/3 o výměře 52 m2, odděleného geometrickým plánem č. 219-187/2017 z pozemku par. č. 687/1 v k. ú. Střížov u Chotěboře, na kterém se nachází stavba chodníku. Prostřednictvím podání e-mailem ze dne 24. 4. 2018 dále město požádalo o darování pozemků par. č. 413/9, par. č. 431/10, par. č. 443/16, par. č. 452/28, par. č. 487/6, par. č. 521/7, par. č. 531/89, par. č. 557/1, par. č. 668/3, par. č. 673/4, par. č. 673/12 a par. č. 673/17. Jedná se o pozemky sousedící se silnicí III/34531, která v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě v Kraji Vysočina by měla být vyřazena ze silniční sítě.
Rada kraje usnesením 0665/12/2018/RK rozhodla m. j. zveřejnit záměr darování silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství  a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř a doporučila zastupitelstvu kraj rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.

Ke stavbě chodníku na pozemku par. č. 687/3 v k. ú. Střížov u Chotěboře vydal Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí kolaudační souhlas a povolení užívání.

Usnesením 0859/15/2018/RK ze dne 14. 5. 2018 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 687/3 o výměře 52 m2, odděleného geometrickým plánem č. 219-187/2017 z pozemku par. č. 687/1 a pozemků par. č. 413/9 o výměře 351 m2, par. č. 431/10 o výměře 40 m2, par. č. 443/16 o výměře 38 m2, par. č. 452/28 o výměře 83 m2 , par. č. 487/6 o výměře 951 m2, par. č. 521/7 o výměře 43 m2, par. č. 531/89 o výměře 1054 m2, par. č. 557/1 o  výměře 890 m2, par. č. 668/3 o výměře 60 m2, par. č. 673/4 o výměře 821 m2, par. č. 673/12 o výměře 250 m2 a par. č. 673/17 o výměře 809 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.  Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 15. 5. - 15. 6. 2018.

Pozemky par. č. 687/1, par. č. 413/9, par. č. 431/10, par. č. 443/16, par. č. 452/28, par. č. 487/6, par. č. 521/7, par. č. 531/89, par. č. 557/1, par. č. 668/3, par. č. 673/4, par. č. 673/12 a par. č. 673/17 získal Kraj Vysočina na základě  zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 121 pro k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0859/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s převodem uvedených pozemků do vlastnictví města Chotěboř

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

souhlasí s převodem uvedených pozemků městu Chotěboř

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-24, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz