Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-25: Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová

ZK-04-2018-25.pdf, ZK-04-2018-25pr01.doc , ZK-04-2018-25pr02.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-04-2018-25
Název Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o prodej pozemku pod hrází rybníka "Velký hulištský" v k. ú. a obci Kostelní Myslová.

Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ 49969111, předložilo majetkovému odboru geometrický plán č. 72-8051/2017 a požádalo o prodej pozemku par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, odděleného tímto geometrickým plánem z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová. Jedná se o pozemek nacházející se pod hrází rybníka Velký hulištský. Po hrázi vede silnice III/40611.

Žadatel plánuje opravu hráze, která bude spočívat v  překopu hráze za účelem výměny výpustného potrubí, v opravě návodní strany hráze s pravděpodobným rozšířením a opravě bezpečnostního přelivu. 

Hráze rybníků nejsou podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění součástmi ani příslušenstvím silnic.  Stavbu hráze rybníka postavenou na pozemku par. č. 858/2 v k. ú. a obci Kostelní Myslová si po její opravě nechá Rybářství Lipnice zapsat do katastru nemovitostí jako stavbu vodního díla.

Současně s prodejem pozemku par. č. 858/2 do vlastnictví Rybářství Lipnice, bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611 včetně údržby, stavebních úprav a oprav na stavbě vodního díla ve prospěch Kraje Vysočina.

Usnesením 0864/15/2018/RK ze dne 14. 5. 2018 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 15. 5. - 15. 6. 2018.

Pozemek par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 21 pro k. ú. a obec Kostelní Myslová.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti o prodej pozemku par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, odděleného geometrickým plánem č. 72-805/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová vyhovět. Pozemek bude prodán za kupní cenu 100 Kč/mRybářství Lipnice a. s. Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec .

V souladu s článkem II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina navrhuje přímý prodej do vlastnictví žadatele, jedná se o pozemek související s pozemkem žadatele.

S Rybářstvím Lipnice a. s. bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti provozování stavby silnice III/40611 včetně údržby, stavebních úprav a oprav na převáděném pozemku ve prospěch Kraje Vysočina za jednorázovou úhradu na zřízení služebnosti ve výši 20 Kč/m2,  což odpovídá ceně uplatňované krajem v případě zřizování služebnosti na majetku kraje v obcích do 1000 obyvatel pro nepodnikatelské účely.

Kupní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout  úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová.

Vzhledem k tomu, že pozemek, na němž má být zřízena služebnost spočívající v provozování stavby silnice III/40611, včetně údržby, stavebních úprav a oprav ve prospěch Kraje Vysočina, není dosud evidován v katastru nemovitostí, je třeba současně s rozhodnutím o úplatném převodu tohoto pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Rybářstvím Lipnice a. s. Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec.

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena s Rybářstvím Lipnice a. s.  po zápisu vodního díla - stavby hráze do katastru nemovitostí.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0864/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nejsou hráze rybníků ani součástí a ani příslušenstvím. Pozemek pod hrází je tedy možno prodat.

Návrh usnesení si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;

rozhoduje
  • úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu 100 Kč/m2;
  • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m2;
schvaluje

Dodatek č. 1728 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz