Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-26: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná

ZK-04-2018-26.pdf, ZK-04-2018-26pr01.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-04-2018-26
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na OM se obrátil investor Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava,  se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu „Swoboda CZ – nový závod v Polné“  na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Konkrétně se jedná o rozšíření silnice II/352 na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná, nové komunikační připojení účelové komunikace na pozemku investora v km 11,318 vpravo, osazení silničního příkopu prefabrikovaným betonovým žlabem s pojezdnou mříží a opěrnou zdí z panelů v km 11,280 – 11,394. Dle situace záboru komunikace v projektové dokumentaci, zpracované společností Ateliér Penta v.o.s., Mrštíkova 1166/12, Jihlava dojde k rozšíření silnice II/352 na pozemcích KN par. č. 2111/130 (v rozsahu cca 51 m2), par. č. 2111/131 (cca 42 m2), par. č. 2111/132 (cca 35 m2 ), par. č. 2111/133 (cca 43 m2), par. č. 2111/137 (cca 24 m2) v k. ú. Polná. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na LV č. 2824 pro k. ú. a obec Polná, s právem vlastnickým pro Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava.

Současně investor Swoboda CZ s.r.o. požádal v souvislosti s výše uvedeným rozšířením silnice o souhlas s pokácením stromů na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o 16 kusů ovocných stromů, v převážné většině jabloní, rostoucích v souběhu se silnicí II/352.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  s realizací stavby souhlasit. Rozšíření silnice se stane po vybudování její součástí a bude pro kraj nepeněžním plněním. Jinak je tomu s pozemky dotčenými rozšířením silnice. Aby měl kraj jistotu, že pozemky pod rozšířením budou vlastnicky vůči kraji vypořádány, doporučuje OM uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků KN par. č. 2111/130,  2111/131, 2111/132, 2111/133, 2111/137 v k. ú. Polná, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví investora Swoboda CZ s.r.o. do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN  par. č. 2111/130 (cca 51 m2), par. č. 2111/131 (cca 42 m2), par. č. 2111/132 (cca 35 m2 ), par. č. 2111/133 (cca 43 m2), par. č. 2111/137 (cca 24 m2), v k. ú. Polná zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a  Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0870/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavebnímu záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko majetkového správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN  par. č. 2111/130 (cca 51 m2), par. č. 2111/131 (cca 42 m2), par. č. 2111/132 (cca 35 m2 ), par. č. 2111/133 (cca 43 m2), par. č. 2111/137 (cca 24 m2) v k. ú. Polná, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a  Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz