Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-27: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav

ZK-04-2018-27.pdf, ZK-04-2018-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-04-2018-27
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na OM se obrátil investor ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  se žádostí o vydání souhlasu se stavbou „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“  na pozemku KN par. č. 1689/1 v k. ú. Přibyslav, který je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 43 pro k. ú. a obec Přibyslav, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Jedná se o dopravní napojení nové skladové haly v areálu společnosti ACO Industries k.s. na silnici II/350 na pozemku KN par. č. 1689/1 v k. ú. Přibyslav. Současně bude silnice II/350 vlevo rozšířena na pozemku KN par. č. 1689/1 ve vlastnictví Kraje Vysočina a na pozemcích par. č. 536/39 a par. č. 536/40 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví  investora. Vpravo, směrem k novému sjezdu do areálu  bude zřízený odbočovací pruh, který bude zasahovat do pozemku KN par. č. 1689/1 a do pozemků KN par. č. 701/1, 694/14, 694/7, 694/34 v k. ú. Přibyslav, které jsou ve vlastnictví investora.

Dle situačního výkresu projektové dokumentace, zpracované společností BOOS, a.s., Horova 3121/68 Brno ve stupni DUR, předpokládaný trvalý zábor činí cca  1067m2 na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví investora a 2051 m2 na pozemku KN par. č. 1689/1 ostatní plocha - silnice, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina ( materiál ZK-04-2018-27, př. 1).

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s realizací stavby souhlasit. Rozšíření silnice se stane po vybudování její součástí a bude pro kraj nepeněžním plněním. jinak je tomu s pozemky dotčenými rozšířením silnice. Aby kraj měl jistotu, že pozemky pod rozšířením budou vlastnicky vůči kraji vypořádány, doporučuje OM uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem dopravního napojení smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků KN par. č. 536/39, par. č. 536/40, par. č. 701/1, par. č. 694/14, par. č. 694/7, par. č. 694/34 v k. ú. Přibyslav,  zastavěných rozšířenou silnicí II/350, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví investora ACO Industries k. s. do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s. zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“  darovat části pozemků KN par. č. 536/39 (rozsah cca 99 m2), par. č. 536/40 (cca 460 m2) par. č. 701/1 (cca 17 m2), par. č. 694/14 (cca 223 m2), par. č. 694/7 (část pozemku mimo vlastní komunikační napojení), par. č. 694/34 (cca 268 m2) v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí II/350, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků v k. ú. Přibyslav přijmout do svého vlastnictví. 

Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 5. 2018 a usnesením č. 0924/16/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbě bylo vydáno souhlasné stanovisko majetkového správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ze dne 22.11.2017, obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“ darovat části pozemků KN par. č. 536/39 (rozsah cca 99 m2), par. č. 536/40 (cca 460 m2) par. č. 701/1 (cca 17 m2), par. č. 694/14 (cca 223 m2), par. č. 694/7 (část pozemku mimo vlastní komunikační napojení), par. č. 694/34 (cca 268 m2) v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků v k. ú. Přibyslav přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz