Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-28: Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov

ZK-04-2018-28.pdf, ZK-04-2018-28pr01.pdf , ZK-04-2018-28pr02.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-04-2018-28
Název Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Město Golčův Jeníkov požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků par. č. 2226/9 a par. č.  2201/1 v k.ú. Golčův Jeníkov. Pozemky potřebuje město Golčův Jeníkov v souvislosti s  plánovaným záměrem opravy  komunikace, chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení. Pozemek par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198 m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a  hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Tyto pozemky jsou pod místními komunikacemi na území města a pro kraj jsou nepotřebné.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti vyhovět a převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č.  2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198 m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov. Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely (místní komunikace) a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198 m2 v  k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0801/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků par. č. 2201/1 a par. č. 2226/9 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemků par. č. 2201/1 a par. č. 2226/9 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198  m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 1729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-28, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz