Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-29: Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

ZK-04-2018-29.pdf, ZK-04-2018-29pr01.doc , ZK-04-2018-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-04-2018-29
Název Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0476/06/2017/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek par. č. 138/15 byl v katastru nemovitostí  oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12. Tyto pozemky byly do katastru nemovitostí zapsány na základě neměřického záznamu č. 00592/2016. Při vkladovém řízení darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem Městysem Sněžné a obdarovaným Krajem Vysočina ze dne 11. 12. 2017 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zjistil, že převáděný pozemek par. č. 138/15 nelze vložit do katastru nemovitostí vzhledem k tomu, že byl vytvořen z částí pozemků, kde byly evidovány různé údaje o právech - na části byla zřízena služebnost a na druhé části služebnost  zřízena nebyla.

Vlastnické právo bylo na základě uvedené darovací smlouvy povoleno pouze k pozemku par. č. 1093/30 v k. ú. Sněžné na Moravě a tento pozemek je již ve vlastnictví Kraje Vysočina.  

Majetkový odbor proto zadal vyhotovení nového geometrického plánu č. 629-13/2018, kterým byl z pozemku par. č. 138/20 o výměře 166 m2 oddělen pozemek par. č. 138/20 s výměrou 92 m2 a z pozemku par. č. 138/12 byl oddělen pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné. Nově zaměřené pozemky par. č. 138/20 o výměře 92 m2 a par. č. 138/21 jsou zastavěny silnicí II/353.Tyto pozemky budou převedeny z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

OM z výše popsaných důvod navrhuje změnit usnesení 0476/06/2017/ZK tak, že text tohoto usnesení bude nahrazen jiným textem, obsahujícím údaje o převáděných pozemcích dle geometrického plánu č. 629-13/2018 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné.

Současně je navrhováno schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV, kterým se předmětné pozemky předají do jejího hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1037/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem

  • pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 
  • pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m2, oddělený ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu č. 629-13/2018
  • pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 629-13/2018

v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina";

schvaluje

Dodatek č. 1730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-29, př. 1

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz