Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-30: Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK

ZK-04-2018-30.pdf, ZK-04-2018-30pr01.xls , ZK-04-2018-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-04-2018-30
Název Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení 0588/08/2016/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává změnu nabývaných pozemků pro majetkoprávní vypořádání výše uvedené stavby před zahájením stavby.

Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem připravované stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“. Ta je v seznamu akcí IROP plánovaných k zahájení v roce 2020. Vlastní akce spočívá ve vybudování přeložky silnice II/360 mimo zastavěnou část města za účelem odvedení tranzitní dopravy z centra Jaroměřic nad Rokytnou. Navrhovaná přeložka silnice je připravována v kategorii S9,5/70 (šířka vozovky + krajnice 9,5 m, max. povolená rychlost 90 km/hod., v křižovatkách 70 km/hod.). Tato stavba je v souladu s územním plánem města Jaroměřice nad Rokytnou, který nabyl účinnost dne 9. 3. 2012. Trasa obchvatu vede v koridoru určeném pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Usnesením 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 zastupitelstvo kraje rozhodlo úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2016-28, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.

Na základě požadavků města Jaroměřice nad Rokytnou a Policie ČR došlo k úpravě části projektové dokumentace. Katastrální úřad zároveň v prosinci 2017 provedl obnovu katastrálního operátu. V důsledku výše uvedeného již nešlo použít původní GP pro výkupy pozemků dotčených trvalým záborem stavby a OM proto musel objednat vyhotovení nových GP.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit materiál ZK-08-2016-28, př. 1 novým materiálem ZK-04-2018-30, př. 1. Ten vychází z aktuálního stavu katastru nemovitostí a upravené projektové dokumentace. Kupní cena zůstane v původně schválené výši 200 Kč/m2.

Původní termín plnění usnesení 0588/08/2016/ZK byl stanoven na 31. 12. 2017. Nový termín plnění je navržen na 321. 12. 2019.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout u usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 nahradit materiál ZK-08-2016-28, př. 1 novým materiálem ZK-04-2018-30, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1053/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že materiál ZK-08-2016-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2018-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz