Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-33: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“

ZK-04-2018-33.pdf, ZK-04-2018-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-04-2018-33
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“.

Stavba „II/405 Brtnice“ byla realizována na výjezdu z města Brtnice směrem na Třebíč po napojení na již realizovanou stavbu „II/405 Brtnice – Zašovice“. Celková délka řešeného úseku činila 800 m. Předmětem stavby byla oprava a rozšíření silnice II/405 na kategorii S7,5 včetně nového odvodnění této komunikace. Dále bylo součástí stavby rekonstrukce stávajících opěrných zdí, vybudování nové zárubní zdi a úprava místních komunikací a vjezdů. Dne 30. 4. 2018 bylo ukončeno přejímací řízení stavby „II/405 Brtnice“.

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. V současné době je vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření této stavby. Na základě tohoto geometrického plánu je nutné v rámci majetkoprávního vypořádání této stavby uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastnicí dotčených pozemků smlouvu kupní a smlouvu darovací s  městem Brtnice.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice" zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky nacházející se pod silničním tělesem komunikace II/405. Kupní cena je navrhována ve výši 100 Kč/m2.

Rozsah dotčených pozemků je uveden v materiálu ZK-04-2018-33, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí a darem pozemky dotčené stavbou „II/405 Brtnice“ podle materiálu ZK-04-2018-33, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 5. 2018 a usnesením č. 0920/16/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-33, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz