Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-34: Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“

ZK-04-2018-34.pdf, ZK-04-2018-34pr01.doc , ZK-04-2018-34pr02.doc , ZK-04-2018-34pr03.pdf , ZK-04-2018-34pr04.pdf , ZK-04-2018-34pr05.pdf , ZK-04-2018-34pr06.pdf , ZK-04-2018-34pr07.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-04-2018-34
Název Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál řeší majetkoprávní přípravu akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“, při níž dojde k výstavbě nové okružní křižovatky v prostoru stávající stykové křižovatky silnic II/406 a II/639, včetně úprav navazujících úseků silnic II. třídy pro zlepšení výškového řešení komunikací. Vnější průměr okružního pásu bude činit 38 m. Předpokládaná doba výstavby je cca 4-6 měsíců, stavba proběhne ve dvou etapách. V I. etapě bude realizována okružní křižovatka a úpravy silnice II/639, během této doby bude provoz veden po provizorní komunikaci podél silnice II/406. V II. etapě bude řešeno napojení okružní křižovatky na stávající silnici II/406, při této etapě bude provoz kompletně uzavřen a provoz veden po objízdné trase.

Z projektové dokumentace a záborového elaborátu, vypracovaných projekční kanceláří TRANSCONSULT s. r. o., Hradec Králové, je patrné, že pro realizaci výše uvedené akce je nutné přistoupit k trvalému i dočasnému záboru částí pozemků par. č. 1588/13 a 3184 v k. ú. Kostelec u Jihlavy, které jsou ve vlastnictví společnosti Kostelecké uzeniny a. s. a dále trvalému záboru pozemku par. č. 3158, který je ve vlastnictví Družstva vlastníků Batelov. Předpokládaná výměra záborů vychází ze záborového elaborátu, který je obsahem materiálu ZK-04-2018-34, př. 5, zákresy stavby do katastrální mapy a situace záborů jsou obsahem materiálů ZK-04-2018-34, př. 3 a ZK-04-2018-34, př. 4.

Aby bylo možné stavbu uskutečnit, je nutné mít uzavřené smluvní vztahy s vlastníky, které budou opravňovat investora ke vstupu na pozemky a současně realizovat samotnou stavbu. Požadavkem vlastníka Kostelecké uzeniny a. s. bylo, aby do smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavírané na předpokládané trvalé zábory stavby, bylo zařazeno ujednání o tom, že stavba bude provedena a kolaudována  podle koordinačního situačního výkresu (viz materiál ZK-04-2018-34, př. 3), tzn. včetně počátku čtvrtého ramene okružní křižovatky směrem k areálu závodu, což bylo v rámci jednání mezi zástupci kraje a společností Kostelecké uzeniny dohodnuto. Odbor dopravy a silničního hospodářství se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, tak jak je předkládáno, souhlasí. Podmínky ve smlouvě byly s ODSH konzultovány, dle sdělení jsou podmínky splnitelné.

Pozemky jsou evidovány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava na příslušných listech vlastnictví pro k. ú. Kostelec u Jihlavy.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje zastupitelstvu kraje:

  •  rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem Kostelecké uzeniny a. s. ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 1, kdy dotčené části pozemků jsou zahrnuty do trvalého záboru;
  •  rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem Družstvo vlastníků Batelov ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 2, kdy dotčené části pozemků jsou zahrnuty do trvalého záboru;

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1042/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uzavřením smluv dle předkládaného znění.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů ZK-04-2018-34, př. 1, ZK-04-2018-34, př. 3, ZK-04-2018-34, př. 4, ZK-04-2018-34, př. 5 a ZK-04-2018-34, př. 6 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
  • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ 469 78 94 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 2 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz