Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-35: Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

ZK-04-2018-35.pdf, ZK-04-2018-35pr01.pdf , ZK-04-2018-35pr02.pdf , ZK-04-2018-35pr03.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-04-2018-35
Název Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“. Stavba se nachází na území kraje Vysočina, mezi obcí Nové Práchňany a městysem Lukavec. Katastrální území stavby: Čáslavsko a Lukavec u Pacova. Bude provedena z části rekonstrukce stávající komunikace a z části novostavba komunikace, jejímž účelem je sjednocení návrhové kategorie silnice na S 7,5/50-60 a návrh vyšších poloměrů směrových a výškových oblouků. Součástí stavby jsou také práce na 3 mostních objektech a přeložky inženýrských sítí. Řešené území začíná v nezastavěném území na rozhraní Kraje Vysočina a Středočeského kraje napojením na stávající vedení silnice II/150. Dále prochází obcí Čáslavsko, kde pokračuje odbočením na silnici II/128 směřující na Lukavec. Řešené území končí napojením na projektovaný obchvat městysu Lukavec v místě stávajícího vedení silnice II/128 poblíž lokality U Lísku. Celková délka trasy je cca 3,2 km.

Odbor majetkový zadal v souladu s projektovou dokumentací vypracování geometrických plánů. Tyto geometrické plány vyhotovil Ing. Martin Pejchal,  5PGEO Humpolec,  pod č. pl. 672 - 180/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. pl. 158 - 180/2017 pro k. ú. Čáslavsko.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Lukavec u Pacova a k. ú. Čáslavsko, potřebné jako trvalý zábor pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví kraje Vysočina, a to v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2.

Protože je poměrně reálná situace, že se nepodaří dosáhnout dohodou přechodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům z důvodu nesouhlasu vlastníků s prodejem pozemků, je v takovém případě předpokládáno postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je vymezena v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1046/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
  • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz