Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-36: Darování pozemku obci Sedletín

ZK-04-2018-36.pdf, ZK-04-2018-36pr01.pdf , ZK-04-2018-36pr02.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-04-2018-36
Název Darování pozemku obci Sedletín
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Sedletín s  žádostí   o  darování pozemku par. č. 739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90  m2 v k.ú. Veselá u Sedletína, zastavěného chodníkem. Pozemek par. č. 739/20 v k.ú. Veselá u Sedletína je dle GP č. 121-18/2018 oddělen z pozemku par. č. 739/1. Pozemek par. č. 739/1 o  výměře 19142 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína je ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina obci Sedletín nově oddělený pozemek par. č. 739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl.  II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z  pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  obce Sedletín a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0654/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 739/20 v k.ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín do vlastnictví obce Sedletín.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 739/20 v k.ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín do vlastnictví obce Sedletín.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;

schvaluje

Dodatek č. 1731 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-36, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz