Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-37: Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné

ZK-04-2018-37.pdf, ZK-04-2018-37pr01.xls , ZK-04-2018-37pr02.docx , ZK-04-2018-37pr03.pdf , ZK-04-2018-37pr04.doc , ZK-04-2018-37pr05.doc

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-04-2018-37
Název Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků od České republiky - Lesů České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Kraj Vysočina převzal v roce 2001 od České republiky do svého vlastnictví silnice II. a III. tříd na území kraje včetně souvisejícího silničního majetku. V řadě případů byly do vlastnictví kraje převedeny silniční stavby - tělesa silnic, které  byly v minulosti postaveny na pozemcích jiných vlastníků, aniž by byly státem řádně vypořádány. Tím byl založen dlouhodobý nesoulad mezi vlastnickým právem k pozemků a jejich faktickým užíváním. Kraj Vysočina se v rámci svých možností snaží o postupné narovnávání tohoto stavu.

Vlastníkem pozemků par. č. 1419/10, par. č. 1419/39, par. č. 1419/43 v k. ú. a obci Hybrálec, pozemků par. č. 800/2, par. č. 800/3, par. č. 800/4 v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec a par. č. 784/12 v k. ú. a obci Rybné je Česká republika a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,  Nový Hradec Králové má právo s těmito pozemky hospodařit.

Pozemky v k. ú. a obci Hybrálec jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava na listu vlastnictví 217, pozemky v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec jsou vedeny u Katastrálního pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví 328 a pozemek v k. ú. a obci Rybné vede Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví 124.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění vypracovaly Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Krajským ředitelstvím Jihlava, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 544/18/155 a S 545/18/155, kterými hodlá Kraji Vysočina převést uvedené pozemky v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné.     

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky v k. ú. a obci Hybrálec, v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec a v k. ú. a obci Rybné uvedené v materiálu ZK-04-2018-37, př. 1 od České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-37, př. 1 od České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 544/18/155 a S 545/18/155 - dle materiálů ZK-04-2018-37, př. 2 a ZK-04-2018-37, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1034/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2018-37, př. 2ZK-04-2018-37, př. 3;

schvaluje
  • Dodatek č. 1732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 4;
  • Dodatek č. 1733 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz